Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Vybavuje: 
Anna Kopčeková
tel.: 038/5315 101
mail: akopcekova@obecpreselany.sk


 

Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie vzniká k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Preseľany.

Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká mu daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.


Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

 

Zánik daňovej povinnosti

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom  mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu zanikla daňová povinnosť.

Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane je povinný podať dodatočné priznanie k dani, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností .

 

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Oznámenie musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec vyrubí platobným výmerom.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Preseľany. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo za osobu a deň a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Prístup k daňovým formulárom cez Slovensko.sk


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka