Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Vybavuje: 
Anna Kopčeková
tel.: 038/5315 101
mail: akopcekova@obecpreselany.sk


 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. (Podľa zákona č. 154/1994 Z.z.)

Pod Obec Preseľany patria tieto spádové obce: Kamanová, Belince, Hrušovany a Koniarovce.

Vydanie matričného dokladu:

- Žiadosť 

- Občiansky preukaz

- Správny poplatok – 5,00 €

Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje!

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť: (pokiaľ sú obaja snúbenci slovenskými občanmi)

a) Slobodní:

- rodné listy snúbencov

- platné občianske preukazy snúbencov

b) Ovdovelí:

- rodné listy snúbencov

- platné občianske preukazy snúbencov

- úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo

- vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

c) Rozvedení:

- rodné listy snúbencov

- platné občianske preukazy snúbencov

- právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

d) Jeden zo snúbencov je cudzinec

- snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

občan SR doklady podľa bodu a)

cudzinec predloží:

- doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)

- rodný list

- osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

- doklad o štátnom občianstve

- doklad o pobyte

- doklad o rodinnom stave

- ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva

- ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)

 

Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla farnosti.

Maloleté osoby (od 16 rokov) predkladajú právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

 

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:       

K narodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:

- občianske preukazy

- rodný list dieťaťa

- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode

- ak je matka vdova - úmrtný list manželaK nenarodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

- občianske preukazy

- tehotenský preukaz

- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode

- ak je matka vdova - úmrtný list manžela


Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom!

 

Vybavenie úmrtia v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Potrebujete:

- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

- Občiansky preukaz zosnulého

- Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5 €.

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Adresa osobitnej matriky:

Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

 

Legalizácia cudzineckých dokladov na SR a informácie pre cudzincov

https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info

 

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-pracovisko_overovania_dokladov

https://www.mic.iom.sk/sk/obcianstvo/podmienky-na-udelenie-statneho-obcianstva-sr.html

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka