Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s výmerou 91,85 m2 v budove súp. č. 391 na parcele CKN č. 602 k. ú. Preseľany v areáli futbalového štadióna Slovan Preseľany za účelom prevádzky pohostinstva

Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s výmerou 91,85 m2 v budove súp. č. 391 na parcele CKN č. 602 k. ú. Preseľany v areáli futbalového štadióna Slovan Preseľany za účelom prevádzky pohostinstvaVytlačiť
 

ovs

Obec  PRESEĽANY

    956 12  Preseľany  č. 77

 

podľa  ustanovenia §9a  ods.1 písm. a/ a  ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  v spojení s §§ 281 až 288 Obch. zákonníka v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov  s výmerou 91,85 m2  v budove súp. č. 391 na parcele CKN č. 602 k. ú. Preseľany v areáli futbalového štadióna Slovan Preseľany za účelom prevádzky pohostinstva.

1. Termín a miesto podania ponuky:

Písomná cenová ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s heslom „Verejná súťaž- neotvárať„  do 12.00 hod. dňa  16.10.2019 do podateľne Obecného úradu v Preseľanoch alebo doporučene poštou  na adresu Obec Preseľany, 956 12  Preseľany č. 77.

2. Ponuka musí obsahovať:

 - návrh nájomnej zmluvy, (vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy je uverejnený na 

   internetovej stránke obce www.obecpreselany.sk s dobou nájmu na dobu určitú od  

  1.1.2020 do 31.12.2023.

- presné označenie navrhovateľa- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno

   konajúcej osoby/zástupcu/,výpis z obchodného registra, bankové spojenie, e-mail –

  u fyzickej osoby: meno,  priezvisko, adresa miesta podnikania, DIČ, výpis zo   

  živnostenského  registra, bankové spojenie, e-mail, tel. číslo

- účel nájmu,

- cenovú ponuku za prenájom, ktorá nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vo

  výške 4260 € ročne, v tejto sume nie sú zahrnuté ceny za služby (energie, voda a p.)

  • Čestné vyhlásenie podľa §13 zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov v

  platnom znení, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, u právnickej osoby  pečiatka a podpis konajúcej    

  osoby,

3. Ostatné súťažné podmienky:

- Technické informácie o nehnuteľnosti, prípadne prístup k priestorom prenájmu za účelom

  obhliadky je možné dohodnúť  zo starostom obce,

- výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený uchádzačom písomnou správou odoslanou

  najneskôr 15 dní od termínu vyhodnotenia ponúk,

- predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu

  vyhlasovateľa výhodnejší pre obec ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na

  predkladanie návrhov,

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť

- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

 

V Preseľanoch , dňa 1.10.2019

                                                                                                 Juraj Trsťan, v.r.

                                                                                                starosta obce


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka