Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru obce Preseľany odpredať nehnuteľný majetok obce Preseľany priamym predajom

Zverejnenie zámeru obce Preseľany odpredať nehnuteľný majetok obce Preseľany priamym predajomVytlačiť
 

obec

Zverejnenie zámeru obce Preseľany

odpredať nehnuteľný majetok obce Preseľany  priamym predajom  podľa  §9a  ods.1  písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku   obcí  v platnom znení                                                                                                                                             

 

             Obec Preseľany so sídlom 956 12 Preseľany č.77  podľa §9a ods.1 písm. c), ods.2. a ods. 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení  a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Preseľany č. 68/2019 z 20.09.2019 zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie nehnuteľností v katastrálnom území Preseľany:

  • pozemok  parcela registra „C“ č.587/5,druh pozemku  - ostatné plochy  vo výmere 1111 m2, List vlastníctva č. 806 v podiele 1/1,
  • pozemok parcela registra „C“  č. 587/6, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 967 m2, List vlastníctva č. 806, v podiele 1/1

Pozemky parcela registra „C“ č. 587/5 a parcela registra „C“ č. 587/6 katastrálne územie Preseľany  sú odčlenené z pôvodnej parcely registra „C“ č. 587 vo výmere 9872 m2 ostatná plocha, list vlastníctva č. 806 geometrickým  plánom  č. 42/2019 overeným  Okresným úradom Topoľčany katastrálnym odborom 25.6.2019 pod č. 439/2019.Obidva pozemky sú ponúkané na odpredaj ako jeden celok.

 

          Minimálna cena za ktorú obec Preseľany ponúka na predaj uvedené nehnuteľnosti ako jeden  celok, predstavuje 31 000  EUR.  

 

         Cena pozemkov parcela C-KN č.587/5 a parcela C-KN č.587/6 spolu   bola stanovená  znalcom  pre odbor stavebníctvo, odvetvie  pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností  Ing. Igorom Šinským  bytom   956 36 Rybany č.475   znaleckým  posudkom  č.142/2019  dňa 05.08.2019 vo výške  30 900 €  ako všeobecná hodnota majetku  podľa  vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. v platnom znení.

        Podľa §9a ods.1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. prevody vlastníctva majetku obce   priamym  predajom sa musia vykonať najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (vyhláška č.492/2004 Z.z. v platnom znení)

     Uvedený zámer bude zverejnený min. l5 dní  na úradnej tabuli obce Preseľany, na internetovej stránke obce Preseľany a v regionálnej tlači (MY- Topoľčianske noviny).

  Novovytvorené pozemky parcela č. 587/5 a 587/6 sa nachádzajú v areáli Základnej školy bez špecifického využitia. Podľa schváleného územného plánu obce sú určené na výstavbu NBD.   

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1.  Cenovú ponuku žiadame predložiť  v podateľni  Obecného úradu Preseľany č.77  alebo poštou  na adresu: Obec Preseľany, Obecný úrad  956 12 Preseľany č.77 najneskôr do 17.10.2019, vrátane.   

2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke  označenej heslom „Priamy predaj ,neotvárať “.

3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a) označenie záujemcu

- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum  narodenia,    adresa   trvalého    pobytu,  štátna príslušnosť, rodinný stav,  podpis záujemcu,  telefonický kontakt, príp. e-mailová  adresa

- právnická  osoba -   obchodný  názov,  sídlo,   IČO,  označenie konateľa,   podpis    konateľa   s  pečiatkou  a s pripojením aktuálneho výpisu z obchodného registra  

b) označenie  nehnuteľností podľa údajov v ponuke

c) výšku cenovej ponuky

d) ak je záujemca  ženatý/vydatá/  uviesť, či vec nadobúda do výlučného  vlastníctva  alebo do BSM.

  Ak je záujemca    ženatý/ vydatá/  a   nadobúda    vec  do  BSM,  cenovú    ponuku predkladajú obidvaja manželia s údajmi  ako v bode a)

e) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov                                                 

f) prehlásenie záujemcu – fyzickej osoby, že nie je blízkou osobou osôb uvedených v § 9a ods. 6 písm. a) - f ) zákona č. 138/1991 Z.z. v platnom znení

4. Obec Preseľany  si  v y h r a d z  u j e  právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť  všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

    Posúdenie a vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ekonomická komisia pri Obecnom zastupiteľstve obce Preseľany a odporučí uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom zámere.

 

    Bližšie informácie na  č.tel.038/5315 225 , alebo  na  e-mailovej adrese:

   (starosta@obecpreselany.sk) alebo osobne  u  starostu obce.

 

 

 

Zvesené:

  

                                                                                         Juraj Trsťan, v.r.

                                                                                         starosta obce        

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                    

 

Deň zverejnenia na úradnej tabuli obce Preseľany:                     1.10.2019

Deň zverejnenia na internetovej stránke obce Preseľany:           1.10.2019

Deň zverejnenia v regionálnej tlači My Topoľčianske noviny:    1.10.2019


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka