Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje:
Mgr. Katarína Hamranová
tel.: 038/5315 225
mail: khamranova@obecpreselany.sk


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je podľa zákona č. 253/1998 Z.z. povinný hlásiť každý jeden občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí). Podľa §3 ods. 3, trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k jej vlastníkovi, má evidenčný charakter.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť podľa §3 ods. 8:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

-doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace),

- ak je nájomca bytu alebo domu - nájomnú zmluvu - je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní na pobyt alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Takéto potvrdenie sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

- vlastník alebo spoluvlastník,
- manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa,

Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za deti mladšie ako 18 rokov hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca, ten predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklady podľa §3 ods. 8.

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Ohlasovňa vydá na požiadanie občana potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 €, na základe ktorého je povinný do 30 dní vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného Zboru. 


 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu (kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov).
Občan je povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dn, do 10 dní od začatia prechodného pobytu. Prechodný pobyt sa poskytuje na maximálne 5 rokov. 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.


Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Môže byť:

- na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
- ak občan zomrel,
- ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností       - na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
- na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo - návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
- ak budova zanikla.


 

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie pobytu sa vykoná:

- na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo - návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace (originál alebo výpis z katastra).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.


 

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

Za obsah zodpovedá
Obec Preseľany

autor fotografií: rôzne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka